2012 Izveštaj o učešću na Forumu lidera u oblasti invalidnosti i HIV-a

Datum i lokacija

22. – 27. jul 2012.
Gallaudet University, Washington DC i XIX Medjunarodnoj AIDS Konferenciji
Walter E. Washington Convention Centre, Washington D.C

Izveštaj Sadržaj

Medjunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom – Regionalni koordinator za istočnu Evropu, Radoš Keravica je učestvovao na jednodnevnom treningu za zagovaranje Forum lidera u oblasti invalidnosti i HIV-a organizovan od strane AIDS-Free World neposredno pre immediately XIX Medjunarodne AIDSKonferencije u Vašingtonu. Forum je okupio 23 mladih aktivista i boraca za prava osoba sa invaliditetom, lidera iz različith delova sveta, iz 20 zemalja: Barbadosa, Etiopije, Gvajane, Jamajke, Kenije, Malezije, Malija, Mongolije, Namibije, Nepala, Ruande, Srbije, Sudana, Tanzanije, Tajlanda, Ugande, SAD-a, Urugvaja, Zambije i Zimbabvea. Forum, organizovan u saradnji sa DPI-jem (Disabled Peoples’ International) i Galudet Univerzitetom, je imao za cilj podizanje kapaciteta mladih lidera za zagovaranje i uvodjenje invalidnosti u glavne tokove politika, programa i strategija u oblasti HIV-a, povezujući mlade lidere u oblasti prava OSI sa ekspertima za zagovaranje na polju HIV-a, prava OSI i ljudskih prava.

Forum je obezbedio mesto za razmenu ideja i iskustava medju pionirima i mladim liderima iz različitih zemalja širom sveta. Kroz ovaj forum, AIDS-Free World je dao šansu pionirima i preneo štafetu mladim aktivistima koji su potpuno spremni da povedu borbu za uključenje osoba sa invaliditetom u globalni AIDS pokret. Jedan od ciljeva foruma bio je kreiranje zajedničke strategije za zagovaranje u toku Konferencije AIDS 2012 i da se privuče pažnja ključnih zainteresovanih strana za pitanja osoba sa invaliditetom i značaj njihovog uključenja u grupe populacije pod rizikom od HIV-a i to je predstavljalo odličnu priliku da se pomogne sledećoj generaciji da povede globalni pokret osoba sa invaliditetom. Ovaj jednodnevni dogadjaj je podstakao mlade zagovarače da budu još aktivniji u borbi za njihova često negirana ljudska prava. Promena od sanjara ka glasnogovornicima i od cilja ka preduzimanju konkretnih koraka omogućila im je da glasno iznesu potrebu za uključenjem u globalni AIDS pokret. Njihovi glasovima doneta je Vašingtonska deklaracija PLUS: Uključenje nevidljivih 15 procenata.

Interaktivni trening je unapredio veštine ovih mladih lidera i omogućio im da učestvuju i predstavljaju 15% svetske populacije (osobe sa invaliditetom) na XIX Medjunarodnoj AIDS Konferenciji koja se održala od 22. do 27. jula 2012. Tokom ove nedelje, mladi lideri su pokušavali da povećaju vidljivost osoba sa invaliditetom i da pomognu javnosti da prepozna potrebu za uključenjem osoba sa invaliditetom u HIVstrategije, politike i programe. Takodje su se konstantno umrežavali za drugim zagovaračima na polju HIV-a, kreatorima politika i panelistima na sesijama. Trudili su se da uvedu pitanja invalidnosti u glavne tokove diskusija vezanih za HIV postavljajući specifična pitanja na sesijama koja su se ticala nedostatka uključenja prava osoba sa invaliditetom i u gotovo svim situacijama; davani su im neodredjeni i neinformisani odgovori koji su implicirali da su grupe pod najvećim rizikom od HIV-a grupe koje su uključene u rizično ponašanje i da bi osobe sa invaliditetom mogle biti smatrane grupom pod rizikom, samo u slučaju rizičnog ponašanja. Ovakva mišljenja bi trebalo da se promene jer sama situacija osoba sa invaliditetom, nedostatak pristupa programima prevencije, zdravstvenim uslugama i brojne predrasude, ukazuju na to zašto bi OSI trebalo da budu smatrane kao populacija pod rizikom. Takodje, organizovana je i pres konferencija na kojoj je predstavljena Vašingtonska deklaracija PLUS radi informisanja predstavnika medija o ozbiljnoj potrebi uključenja OSI u odgovor na HIV.

Još uvek preostaje dosta posla i zagovaranja u borbi za uključenje osoba sa invaliditetom u pitanja vezana za HIV. Od grupe mladih aktivista okupljene od strane AIDS Free world, očekuje se razvoj u konsultativno telo za zagovaranje koje bi pomoglo uključenje osoba sa invaliditetom u narednu Medjunarodnu AIDS Konferenciju u Melburnu 2014, kako u smislu pristupačnosti tako i u smislu sadržaja sesija.

Deo razloga zašto osobe sa invaliditetom nisu pomenute u skorašnjem izveštaju UNAIDS-u ni u jednoj rečenici leži u činjenici nedostatka podataka i nedostatka monitoringa situacije osoba sa invaliditetom vezane za HIV i pristup zdravstvenim uslugama i programima prevencije. Zbog toga, deo holističkih monitoring izveštaja bi trebalo da se odnosi na ova pitanja, a postojeći resursi i monitoring projekti be trebalo da se iskoriste da se privuče pažnja na ova bitna pitanja za osobe sa invaliditetom.

Kontakt Info

Radoš Keravica
Regional Coordinator for Eastern Europe
Disability Rights Promotion International – DRPI

Center for Society Orientation – COD
Phone: +381113113860/ +381646498117
Email Radoš Keravica

Disability Monitor Initiative in South East Europe
Invalidnost.info